Vilkår og betingelser

Information om virksomheden

Zitekick IVS (herefter ”Zitekick”)

Mølletoften 9,

9260 Gistrup

DK-CVR: 42 79 78 39

Telefon: +45 60 60 67 86

E-mail: support@zitekick.dk

Vores formål

Tak fordi du har valgt eller overvejer Zitekick som leverandør af din nye professionelle hjemmeside. Disse vilkår og betingelser (herefter ”Aftalen”) har til formål at beskytte både dig og os.

Vores tjeneste (herefter ”Platformen”) giver vores abonnenter (herefter ”Brugeren”) mulighed for nemt at oprette en professionel online identitet. Brugeren kan let og enkelt lave en hjemmeside, uden budget og it-kompetencer er en hindring. Vi vil levere markedets bedste og mest simple indholdstyrringssystem (CMS). Vi stræber mod det perfekte og arbejder hver dag sammen med vores brugere på at gøre Zitekick endnu bedre. Vi ønsker at involvere vores brugere mest muligt i den fremtidige udvikling af Platformen, så vi sikrer, at vi lever op til vores brugeres forventninger til en professionel hjemmeside.

Du kan kun oprette en konto hos Zitekick, hvis du fuldt ud accepterer vores vilkår og betingelser.

Ydelser og adgang

Som bruger hos Zitekick har du til enhver tid adgang til Platformen.

Brugere af Platformen har 30 dages gratis prøveperiode. I denne periode er det muligt for Brugeren at opbygge, redigere og se en forhåndsvisning af hjemmesiden. Hvis Brugeren herefter fortsat ønsker at gøre brug af Platformen kan hjemmesiden sendes til offentliggørelsesprocessen, så hjemmesiden kan komme online. Når betaling er blevet ekspederet og godkendt, vil den endelige offentliggørelse af hjemmesiden finde sted.

Nedetid betyder perioder, hvor Platformen eller hjemmesiden er utilgængelig eller kun tilgængelig i begrænset omfang. Zitekick giver ingen garanti for Platformens eller hjemmesidens tilgængelighed og kan ikke holdes ansvarlig for nedetid eller vanskeligheder i forsøget på at opnå adgang til Platformen eller hjemmesiden, hvilket kan indtræffe lejlighedsvis i forbindelse med opdateringer og vedligeholdelse. Desuden er Zitekick ikke ansvarlig for nedetid, der skyldes tredjepartsleverandører, internetudbydere osv., eller for nedetid, der skyldes force majeure.

Zitekick forbeholder sig retten til at ændre priser med mindst tres (60) dages varsel. Vi forbeholder os retten til at pålægge dig at ændre dine loginoplysninger, uanset om det er af sikkerhedsårsager eller andre årsager.

Ændring af Aftalen

Zitekick kan til enhver tid ændre i Aftalen med et varsel på tredive (30) dage. Har Zitekick ikke inden udløbet af denne frist modtaget Brugerens opsigelse af Aftalen, anses ændringerne for accepteret af Brugeren og træder automatisk i kraft efter udløb af fristen i nærværende bestemmelse.

Varsling af ændringer i Aftalen sker til den e-mailadresse, der af Brugeren er angivet ved oprettelse af brugerkonto.

Betaling

Alle betalinger er knyttet direkte til Zitekick abonnementet. En beskrivelse af det abonnement, der købes, prisen på abonnementet og abonnementets løbetid oplyses på købstidspunktet.

Abonnement betales forud efter eget valg enten én (1) måned eller tolv (12) måneder.

Dit Zitekick abonnement bliver automatisk fornyet til abonnementspris for at sikre, at din hjemmesides tilstedeværelse på internettet ikke afbrydes eller udløber. Det betyder, at beløbet automatisk bliver opkrævet hos dig, otte (8) dage før abonnementsperioden udløber. Herefter er der otte (8) dages betalingsfrist.

Ønsker du at opsige dit medlemsskab hos Zitekick, skal du blot sende en mail til os på support@zitekick.dk, hvor du giver os besked om, at du ønsker at opsige dit medlemsskab. For vi kan nå at behandle din opsigelse, skal vi modtage den senest fjorten (14) dage inden, dit medlemsskab bliver fornyet. Vi sender herefter en mail, hvor vi kvitterer for modtagelsen af din opsigelse.

Alle priser er ex moms.

Lovlighed

Brugeren har alene ret til at anvende Platformen til formål og ved hjælp af materiale, som ikke er i strid med Aftalen og lovgivningen i øvrigt.

Brugeren indestår for til enhver tid at have alle rettigheder til alt indhold på hjemmesiden. Det være sig mønstre, billeder, videoer, animationer, illustrationer, logoer, kunstværker, kompositioner, tekst, grænseflader, litterære værker og alt andet materiale (indhold).

Brugeren indestår for ikke offentligt at have personfølsomme data offentlig tilgængelig på hjemmesiden.

Zitekick påtager sig intet ansvar for lovligheden af indholdet på Brugerens hjemmeside.

Brugeren indestår for, at Brugeren har indhentet de nødvendige samtykker, licenser og myndighed, herunder samtykke efter Markedsføringsloven, såfremt der sker udsendelse af nyhedsbreve eller lignende markedsføring fra Brugerens hjemmeside.

Det er i medfør af Aftalen ikke tilladt at uploade pornografisk materiale og lignende eller materiale som er alment stødende, herunder materiale, som opfordrer til vold eller anden skadelig adfærd. Det er ej heller tilladt at linke til sådant materiale fra Brugerens hjemmeside.

Brugeren erklærer og garanterer endvidere at brugerindholdet er (og fortsat vil være), aktuelt, præcist, sandt, ikke-krænkende af nogen tredjeparts rettigheder og på ingen måde ulovligt for dig at besidde, overføre, sende eller vise i det pågældende land, hvor du eller din hjemmesides besøgende og/eller brugere (slutbrugere) bor.

Brugeren accepterer og forpligter sig til ikke at indsætte, indsende, overføre eller vise indhold i en sammenhæng, der kan anses som værende ærekrænkende, obskøn, injurierende, chikanerende, opildnende, truende, stødende, svigagtig, misbrugende, racistisk eller vildledende til fremme af kriminel eller skadevoldende adfærd. Ligesom det ikke må krænke rettighederne for Zitekick eller nogen tredjemand (herunder eventuelle ejendomsrettigheder, kontraktmæssige eller betroede rettigheder, privatlivets fred og lignende). Ligesom det ikke på nogen måde sætter personer, enheder eller varemærke i et dårligt eller nedsættende lys uden disses forudgående udtrykkelig tilladelse.

Såfremt Zitekick skulle blive mødt med krav, herunder erstatningskrav, fra tredjemand som følge af indholdet på Brugerens hjemmeside, er Brugeren forpligtet til at holde Zitekick skadesløs for ethvert krav og omkostning i så henseende, herunder sags- og advokatomkostninger. Dette gælder også, selvom kravet fra tredjemand senere viser sig at være uberettiget.

Vedligeholdelse

Zitekick vil løbende vedligeholde Platformen ved at rette fejl, således at en kontinuerlig drift opretholdes i videst muligt omfang.

Under vedligeholdelse kan Platformen og/eller Brugerens hjemmeside være helt eller delvist utilgængelig for Brugeren. Zitekick har intet ansvar overfor Brugeren i sådanne tilfælde.

Fejl og mangler

Systemfejl

Ved systemfejl forstås fejl, som ikke hidrører fra Brugerens anvendelse af Systemet.

Fejlmelding af systemfejl kan foretages på support@zitekick.dk.

Zitekick bestræber sig på at iværksætte afhjælpning af systemfejl hurtigst muligt. Zitekick har pligt til at afhjælpe systemfejl inden for en rimelig frist. Den rimelige frist vil altid være på mindst tyve (20) arbejdsdage.

Brugerfejl

Ved brugerfejl forstås fejl, som hidrører fra Brugerens anvendelse af Platformen eller skyldes Brugerens manglende kendskab til tilgængelig dokumentation og vejledning.

Vejledning til brug for Platformen findes på Zitekicks Supportside. Zitekick er ikke forpligtet til at levere yderligere vejledning end den, der forefindes på Zitekicks hjemmeside.

Zitekick stiller supportfunktioner til rådighed, hvor Brugeren har mulighed for at stille spørgsmål til Zitekick. Supporten omfatter alene vejledning og konkret rådgivning i anvendelse af Platformen, og Brugeren skal navnlig være opmærksom på, at følgende forhold ikke er omfattet af Zitekicks support:

  • Fejl og problemer, som er forårsaget af udstyr og teleforbindelse eller tredjepartssoftware, og som ikke kan tilskrives Platformen.
  • Spørgsmål vedrørende Brugerens eller tredjeparts udstyr og/eller software.
  • Spørgsmål som ikke vedrører brugen af Platformen eller på anden vis har forbindelse til Zitekicks ydelser.

Zitekick påtager sig ikke ansvar for afhjælpning af brugerfejl, eller for at Brugeren modtager besvarelse af henvendelser til support indenfor en bestemt frist.

Zitekick forbeholder sig ret til at fakturere det tidsforbrug, Zitekick anvender til besvarelse af henvendelser, der vedrører brugerfejl, eller som ikke er omfattet af Zitekicks support. Zitekick er alene berettiget til at fakturere, såfremt Zitekick forud for påbegyndelse af fejlretning har givet Brugeren meddelelse herom.

Overdragelse

Brugerens overdragelse af brugsret

Medmindre Brugeren skriftligt aftaler andet med Zitekick, er Brugeren ikke berettiget til at overdrage sin brugsret til tredjepart, uanset om dette måtte ske ved salg, udleje, udlån eller på anden måde.

Erhvervsmæssigt videresalg af Zitekicks ydelser forudsætter, at der indgås en særskilt aftale med Zitekick.

Zitekicks overdragelse

Zitekick kan overdrage enhver ret og forpligtelse til tredjemand efter Zitekicks eget valg og er til enhver tid berettiget til at anvende underleverandører efter Zitekicks eget valg.

Opsigelse

Opsigelse kan ske indtil fjorten (14) dage før udløb af forudbetalt periode.

Ansvarsbegrænsning

Zitekick kan på ingen måde gøres ansvarlig for forhold, som kan henføres til Brugerens manglende opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til Aftalen.

Zitekick kan aldrig gøres ansvarlig for brugerens indirekte tab, herunder (men ikke begrænset til) til for følgeskade, driftstab, avancetab, krav rejst af tredjemand eller tab af data.

Zitekick er ikke ansvarlig for tab, som måtte skyldes systemfejl.

Skulle Zitekick til trods for ovenstående være erstatningsansvarlig, er Zitekicks ansvar altid begrænset til det vederlag, som brugeren har betalt én (1) eller tolv (12) måneder forud for erstatningskravets opståen.

Force Majeure

Ingen af parterne kan gøres ansvarlige for skade, som den anden part måtte lide som direkte eller indirekte følge af, at parten er ramt af force majeure.

Som force majeure betegnes bl.a. krig, mobilisering, naturkatastrofer, strejke, lockout, brand, vandskade, handelsrestriktioner, virus- eller hackerangreb, nøglemedarbejderes sygdom eller dødsfald, IT- og systemnedbrud, nedbrud eller fejl i kommunikationssystemer samt andre uforudsete omstændigheder, som den pågældende part ikke ved udfoldelse af rimelige anstrengelser kunne forhindre.

Foreligger der force majeure hos en af parterne i mere end fyrre (40) dage kan hver af parterne hæve Aftalen helt eller delvist for fremtiden. Ved ophævelse på grund af force majeure kan ingen af parterne kan kræve erstatning.

Lovvalg og værneting

Aftalen mellem parterne er underlagt dansk ret i det omfang, Brugeren efter gældende lovgivning kan indgå i sådan aftale om lovvalg, dog med undtagelse af danske retsregler om internationalt lovvalg.

Såfremt Brugeren er erhvervsdrivende, skal tvister mellem parterne, der udspringer af Aftalen, og som ikke kan løses i mindelighed, afgøres ved Retten i Aalborg.